top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN VERKOOP

Updates op 23/03/2021

Website

L Patriot

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

L Patriot
Rue Vanal 4, 4217 Waret L'Evêque
Ondernemingsnummer (BCE / BTW): BE0877-557-416
E-mail: info@lpatriot.com
Telefoon: +32 (0) 473 54 00 00

(hierna "L Patriot" of de "Verkoper")
I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Daarnaast moet u er meer over weten.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze AV te hebben gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en plichten die erin worden vermeld.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de AV. Deze uitzonderingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

We behouden ons het recht voor om onze AV op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


2. Platform

Daarnaast moet u er meer over weten.

Bij. Toegang en navigatie

Daarnaast moet u er meer over weten.

Toegang tot het platform en het gebruik ervan is voorbehouden aan personen van 18 jaar of ouder. Elke Gebruiker verklaart op erewoord dat hij de vereiste leeftijd heeft bereikt. We behouden ons het recht voor om op welke manier dan ook bewijs van de leeftijd van de gebruiker te vragen.

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen garantie bieden voor absolute operabiliteit en daarom moeten we ons handelen beschouwen als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.

We behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan op elk moment te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Daarnaast moet u er meer over weten.

b. Inhoud

Daarnaast moet u er meer over weten.

De Patriot bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie erop. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie erop door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid bestaat.

L Patriot kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan L Patriot niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, vragen we je om ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform vindt altijd plaats op risico van de Gebruiker. L Patriot kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend de verantwoordelijkheid van deze laatste zijn.


vs. Services gereserveerd voor geregistreerde gebruikers

Daarnaast moet u er meer over weten.

1) Registratie

Daarnaast moet u er meer over weten.

Toegang tot bepaalde diensten is afhankelijk van de registratie van de gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan personen van de wettelijke leeftijd en handelingsbekwaamheid, die het registratieformulier dat online beschikbaar is op het Platform en deze AV hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij de registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om nauwkeurige, oprechte en up-to-date informatie te verstrekken over zijn persoon en zijn burgerlijke staat. De gebruiker moet ook een regelmatige verificatie uitvoeren van de gegevens die op hem betrekking hebben om de juistheid ervan te behouden.

De Gebruiker moet daarom een ​​geldig e-mailadres opgeven waarop het Platform hem een ​​bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om u aan te melden voor de diensten.

Elke communicatie van het Platform en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze verbindt zich er dan ook toe de berichten die op dit e-mailadres worden ontvangen regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te reageren.

Per natuurlijk persoon is slechts één inschrijving toegestaan.

De gebruiker krijgt een identificatie toegewezen die hem toegang geeft tot een ruimte waartoe hij toegang heeft (hierna "persoonlijke ruimte" genoemd), naast het invoeren van zijn wachtwoord.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd in zijn persoonlijke ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de Gebruiker verbindt zich er dus toe het niet aan derden mee te delen.

L Patriot behoudt zich in elk geval het recht voor om een ​​verzoek tot registratie voor de diensten van het Platform te weigeren in geval van niet-naleving door de Gebruiker van de AV.

Daarnaast moet u er meer over weten.

2) Afmelden

Daarnaast moet u er meer over weten.

De regelmatig geregistreerde gebruiker kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de daarvoor bestemde pagina in zijn persoonlijke ruimte te gaan. Elke uitschrijving van het Platform wordt van kracht nadat de Gebruiker het daarvoor bestemde formulier heeft ingevuld, binnen de volgende periode: 1 maand.

Daarnaast moet u er meer over weten.

d. Inhoud gepubliceerd door de gebruiker

Daarnaast moet u er meer over weten.

De gebruiker verbindt zich ertoe de geldende wetten na te leven via elk van zijn publicaties op het Platform. Hij zal in het bijzonder aandacht besteden aan de belangen van derden, aanstootgevende inhoud en inhoud die mogelijk in strijd is met de openbare orde of goede zeden. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor alle inhoud die op het Platform wordt gepubliceerd.

Het Platform kan elke publicatie modereren en weigeren inhoud te uploaden zonder hiervoor een rechtvaardiging te hoeven geven. Evenzo kan de inhoud die door een gebruiker wordt gepubliceerd, zonder reden of vertraging worden gewijzigd of verwijderd.

Door op het Platform te publiceren, kent de Gebruiker gratis en op niet-exclusieve basis het recht toe om L Patriot het recht te vertegenwoordigen, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te verspreiden en te verspreiden, zowel direct als indirect, evenals op elk medium en over de hele wereld. , de gepubliceerde inhoud.


3. Links naar andere websites

Daarnaast moet u er meer over weten.

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen L Patriot en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

The Patriot heeft geen zeggenschap over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade.


4. Intellectuele eigendom

Daarnaast moet u er meer over weten.

De structurering van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computertoepassingen, enz. die het samenstellen of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk zijn aangemerkt als rechtenvrij op het Platform.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en zijn inhoud. Dit recht wordt verleend op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming, zijn gebruikers niet gemachtigd om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, distribueren, verkopen of aan het publiek te communiceren.

Het is de Gebruiker verboden om gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uiterlijk zouden wijzigen of waarschijnlijk zouden veranderen.


5. Bescherming van persoonlijke gegevens

Daarnaast moet u er meer over weten.

De persoonsgegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek of gebruik van het Platform verstrekt, worden door L Patriot uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. L Patriot verzekert zijn gebruikers dat het het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en hun persoonlijke gegevens, en dat het zich ertoe verbindt om op dit punt altijd duidelijk en transparant te communiceren.

L Patriot verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot op de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op het platform.


6. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Daarnaast moet u er meer over weten.

Deze AV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van betwisting en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar L Patriot haar maatschappelijke zetel heeft.


7. Algemene bepalingen

Daarnaast moet u er meer over weten.

L Patriot behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van schending van de AV door de gebruiker, behoudt L Patriot zich het recht voor om gepaste sanctie- en reparatiemaatregelen te nemen. L Patriot behoudt zich in het bijzonder het recht voor om de Gebruiker enige toegang tot het Platform of tot onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen worden genomen zonder opgaaf van reden en zonder kennisgeving. Ze kunnen niet de verantwoordelijkheid van L Patriot op zich nemen of aanleiding geven tot enige vorm van compensatie.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dat geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van vergelijkbare strekking.II. VERKOOPVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Daarnaast moet u er meer over weten.

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") bepalen de wederzijdse rechten en plichten in het geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna "Klant").

De AV drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De klant wordt geacht ze zonder voorbehoud te aanvaarden, anders wordt zijn bestelling niet gevalideerd.

Bij wijze van uitzondering kan worden afgeweken van de bepalingen van de AVV voor zover deze afwijkingen het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst. Deze afwijkingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

L Patriot behoudt zich het recht voor om de AV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online zijn gezet voor elke aankoop na deze datum.


2. Online winkel

Daarnaast moet u er meer over weten.

Via het platform stelt de verkoper de klant een online winkel ter beschikking die de verkochte producten of diensten presenteert, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In het geval van fouten of weglatingen in de presentatie, kan de verkoper hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

Prijzen en belastingen worden vermeld in de online winkel.


3. Prijs

Daarnaast moet u er meer over weten.

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen door ze online te publiceren.

Alleen de prijzen die zijn aangegeven en de belastingen die van kracht waren op het moment van de bestelling, zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro's en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de Klant.

Het totaalbedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden aangegeven vóór de definitieve validatie van het bestelformulier.


4. Bestel online

Daarnaast moet u er meer over weten.

De Klant heeft de mogelijkheid om een ​​bestelformulier online in te vullen door middel van een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de klant deze AV accepteren door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een e-mailadres, zijn factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke uitwisseling met de verkoper kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de klant de leveringsmethode kiezen en de betalingsmethode valideren.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem met de account van de klant totdat het probleem is opgelost.


5. Bevestiging en betaling van de bestelling

Daarnaast moet u er meer over weten.

De verkoper blijft de eigenaar van de bestelde artikelen tot de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Bij. Betaling

Daarnaast moet u er meer over weten.

De klant voert de betaling uit op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie vervangt de ondertekening.

De klant garandeert de verkoper dat hij over de nodige autorisaties beschikt om deze betaalmethode te gebruiken en erkent dat de informatie die voor dit doel wordt verstrekt, het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen op grond van de bestelling.

De verkoper heeft een procedure opgezet voor het verifiëren van bestellingen en betaalmiddelen die bedoeld zijn om deze redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door de klant om identificatiegegevens te vragen.

In geval van weigering van autorisatie van betaling met kredietkaart door geaccrediteerde instellingen of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich ook het recht voor om een ​​bestelling te weigeren van een Klant die een eerdere bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of met wie een betalingsgeschil gaande is.

Daarnaast moet u er meer over weten.

b. Bevestiging

Daarnaast moet u er meer over weten.

Na ontvangst van de validatie van de aankoop samen met de betaling, stuurt de verkoper deze naar de klant, evenals een factuur, tenzij deze bij de bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het afleveradres wordt gestuurd door een verzoek hiertoe te richten aan de klantenservice (zie contactgegevens hieronder) voor de levering.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of een product, zal de verkoper de klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om hem te vervangen of de bestelling voor dit product te annuleren en eventueel de bijbehorende prijs terug te betalen, de rest. van de bestelling die vast en definitief blijft.


6. Bewijs

Daarnaast moet u er meer over weten.

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de klant en de verkoper kunnen worden bewezen dankzij de geautomatiseerde registers die onder redelijke beveiligingsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard. Inkooporders en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die met name als bewijsmiddel wordt beschouwd.


7. Levering

Daarnaast moet u er meer over weten.

Levering vindt pas plaats na bevestiging van betaling door de bankorganisatie van de Verkoper.

De producten worden geleverd op het adres dat door de klant is opgegeven op het online formulier dat als bestelformulier dient. Bijkomende kosten die voortvloeien uit onvolledige of foutieve informatie door de Klant zullen hem in rekening worden gebracht. Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling het onderwerp zijn van meerdere opeenvolgende leveringen aan de klant.

Levering vindt plaats volgens de door de Klant gekozen methode binnen de volgende termijnen:

Standaard levering 10 werkdagen

Levertijden zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding van de verkoper of de vervoerder. Indien de leveringstermijnen langer zijn dan dertig dagen vanaf de bestelling, kan het verkoopcontract echter worden beëindigd en kan de klant worden terugbetaald.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Bij. Orderverificatie

Daarnaast moet u er meer over weten.

Bij ontvangst van de producten controleert de klant of de ontvanger de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de klant of de ontvanger bij de levering de nodige voorbehouden aan de vervoerder formuleren en de verkoper onmiddellijk op de hoogte brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling heeft ontvangen zonder enig voorbehoud te maken.

Elke reservering die niet is gemaakt in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Daarnaast moet u er meer over weten.

b. Afleveringsfout

Daarnaast moet u er meer over weten.

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de aanduidingen op het bestelformulier, stelt de klant de verkoper hiervan binnen drie werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte.

Elke klacht die niet binnen de gestelde termijn is ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Daarnaast moet u er meer over weten.

vs. Retourneren en ruilen

Daarnaast moet u er meer over weten.

Het product dat moet worden geruild of terugbetaald, moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd, volgens de volgende voorwaarden:

Product geretourneerd per post of pakket binnen 14 dagen na de leveringsdatum van de bestelling, naar het volgende adres: Klantenservice - Rue Vanal 4, 4217 Waret l'Evêque

Elke klacht en elke retour die niet is ingediend in overeenstemming met de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en zal de verkoper vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens de klant.

Elk te ruilen of te vergoeden product moet in zijn geheel en in de originele verpakking aan de verkoper worden geretourneerd. Retourkosten zijn voor rekening van de klant.


8. Garanties

Daarnaast moet u er meer over weten.

De verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de wet die van kracht was op het moment van het sluiten van het contract.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Bij. Garantie van conformiteit

Daarnaast moet u er meer over weten.

Als de klant een consument is, heeft hij een periode van twee jaar vanaf de levering van het product om uitvoering te geven aan de wettelijke garantie van overeenstemming. Als het gekochte product tweedehands is, is de garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming dient zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk binnen twee maanden na constatering aan Verkoper te worden gemeld.


9. Herroepingsrecht

Daarnaast moet u er meer over weten.

Als de klant een consument is, kan hij zijn wettelijke herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen na levering van de goederen of het sluiten van het servicecontract.

Nadat de klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld, heeft hij 14 dagen de tijd om de goederen te retourneren of te retourneren.

Elke herroeping die niet plaatsvindt in overeenstemming met de regels en termijnen bepaald in dit artikel kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

De Klant kan zonder boete terugbetaling van het geretourneerde product vragen, met uitzondering van de retourkosten die voor zijn rekening blijven.

Het retourneren of ruilen van het product kan alleen worden geaccepteerd voor producten als geheel, intact en in hun originele staat, in het bijzonder met complete verpakking, intact en in verkoopconditie.

De verkoper moet de klant alle betaalde bedragen, inclusief leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na terugname van de goederen of na verzending van het bewijs van verzending van deze goederen.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, stemt de Klant er hierbij mee in om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk te worden geleverd.

Daarnaast moet u er meer over weten.

Modelformulier voor herroeping

Daarnaast moet u er meer over weten.

Ter attentie van :

L Patriot

Rue Vanal 4, 4217 Waret L'Evêque

Ondernemingsnummer (BCE / BTW): BE0877-557-416

E-mail: info@lpatriot.com

Telefoon: +32 (0) 473 54 00 00

Ik / Wij (*) stellen / stellen u hierbij op de hoogte / stellen u op de hoogte van mijn / onze (*) terugtrekking uit het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*) / voor de levering van de dienst (*) hieronder:

Besteld op (*) / ontvangen op (*): __________

Naam consument (en): __________

Adres van consument (en): __________

Handtekening van consument (en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum: __________

* Verwijder de onnodige vermelding


10. Gegevensbescherming

Daarnaast moet u er meer over weten.

De verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie bewaren, inclusief de aankoopbon en de factuur.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacy Charter dat beschikbaar is op het Platform.


11. Overmacht

Daarnaast moet u er meer over weten.

Indien de verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, dan is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is de verkoper bevoegd de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De verkoper stelt de klant onmiddellijk op de hoogte.

Indien de overmacht meer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de contractpartijen het recht om het contract eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Verkoper geleverde diensten zullen niettemin naar evenredigheid van de Klant worden gefactureerd.


12. Onafhankelijkheid van clausules

Daarnaast moet u er meer over weten.

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AV heeft geen invloed op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. De verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijkaardige strekking.


13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Daarnaast moet u er meer over weten.

Deze AV worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van betwisting en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van het hoofdkantoor van de verkoper.

bottom of page